สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)


สำนักงานบัญชีในฝัน(ร้าย) 10

PAL0433          คราวที่แล้ว กล่าวถึงประเด็นจากการตรวจสอบผู้สอบบัญชีแล้ว คราวนี้ก็ถึงเรื่องสรุปประเ็ด็นจากการตรวจสอบสำนักงานบัญชีและผู้ทำบัญชี


ประเด็นที่พบของงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทและผู้ทำบัญฃี กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เอกสารทางบัญชีและการบันทึกบัญชี
O เอกสารในการบันทึกบัญชีที่รับจากบุคคลภายนอก มีข้อความไม่ครบถ้วน
   ไม่สมบูรณ์ขาดข้อมูลส่วนที่เป็นสาระสำคัญ x x
O มีเอกสารในการบันทึกบัญชีแต่ไม่บันทึกบัญชี x
O เอกสารในการบันทึกบัญชีเป็นการซื้อเชื่อ แต่ลงบัญชีเป็นเงินสด x
O จัดประเภทรายการทางบัญชีผิด เช่น
     - เจ้าหนี้เช่าซื้อเป็นเจ้าหนี้การค้า x
     - ลูกหนี้กรมสรรพากรเป็นลูกหนี้การค้า x
     - จัดรายการสินค้าคงเหลือรวมอยู่ในเงินฝากธนาคาร x
     - เอาภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องขอคืนไปรวมเป็นมูลค่าสินทรัพย์ x
     - ลงบัญชีไม่ถูกต้องตามเอกสาร / ลงสินทรัพย์กิจการเป็นค่าใช้จ่าย x
     - บันทึกสินทรัพย์ทีเป็นกรรมสิทธิ์กรรมการเป็นของห้าง /
       ไม่บันทึกทรัพย์สินที่ห้างมีกรรมสิทธิ์ x
     - แสดงรายการค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือไม่น่าเชื่อถือ
          - ไม่แสดงรายการค่าสอบบัญชี ค่าทำบัญชี ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยรับ x x
          - รายการซื้อต่างประเทศใช้เพียงหลักฐานการจ่ายเงินภายใน
            ในการลงบัญชี หรือทำเอกสารขึ้นเอง x
          - รายการซื้อต่างประเทศ ไม่มีใบกำกับ ไม่มีการลงบัญชีซื้อ หรือ
            สินค้าในครอบครองมีการรับของแต่ลงบัญชีเป็นซื้อเงินสด
            ตามใบของของกรมศุลกากร x
          - รายการค่าสาธารณูปโภคใช้ใบสำคัญจ่ายลงบัญชีโดยไม่มีเอกสาร
            อื่นประกอบ x
          - ไม่บันทึกรายการประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง x
          - บันทึกรายการเช่าซื้อผิด เอาดอกเบี้ยไปรวมเป็นต้นทุนทำให้
            ต้นทุนสูงเกินจริง x x
          - มีการค้ากับต่างประเทศแต่ไม่มีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน x x
          - ไม่บันทึกรายการซื้อบางรายการ x
          - เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่มี หรือไม่สมบูรณ์ ที่เกิดขึ้นบ่อย
                รายการรับ-จ่ายเงินยืมกรรมการ x x
                เงินเดือน ค่าแรงงาน x x
                ค่าทำบัญชี / ค่าสอบบัญชี x x
          - เอกสารที่ไม่มีลายมือชื่อผู้รับเงินหรือผู้อนุมัติ x
          - เอกสารไม่ครบถ้วน / ไม่สมบูรณ์ / ไม่มีชื่อกิจการ ไม่มีเลขที่ /
            ไม่มีรายละเอียด x
          - ใบส่งของหรือใบส่งของชั่วคราวไม่มีชื่อ,ที่อยู่,รายการสินค้า,บริการ x
O ยอดยกมาในบัญชีแยกประเภทไม่ตรงกับปีก่อน x
O ไม่มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทบางบัญชี x
O ไม่คำนวณยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท x
O บันทึกรายการรับจ่ายสินค้า โดยไม่มีการทำหลักฐานการเบิกการรับ x
O บัญชีสินค้าในครอบครองไม่มีการแยกประเภทหรือชนิดสินค้า หน่วยนับ
   อย่างชัดเจน x
O กิจการไม่บันทึกบัญชีสินค้าในครอบครอง หรือบันทึกผิดประเภท x
O ใช้เช็คส่วนตัวของกรรมการลงบัญชีเป็นของบริษัท และบันทึกรายการ
   บัญชีไม่ครบถ้วน x
O เอาดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีที่ใช้ในการหมุนเวียนเป็นต้นทุนทรัพย์สิน x
O กิจการประกอบธุรกิจนำเข้า/ส่งออก แต่ไม่มีรายการเงินฝากธนาคาร x x
O ประกอบธุรกิจรับเหมากับหน่วยงานรัฐแต่ไม่มีรายการเงินฝากธนาคาร x x
O แสดงลูกหนี้ /เจ้าหนี้ /เงินกู้ยืม บุคคลเดียวกันแยกจากกัน
    เพื่อให้เกิดการเข้าใจผิด x
O มีรายการลูกหนี้ค่าหุ้น ทั้งทีได้มีการชำระเงินค่าหุ้นครบแล้ว x
O แสดงลูกหนี้ค่าหุ้นเป็นสินทรัพย์ x
O ไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่หุ้นส่วนหรือไม่ถูกต้อง x
O แสดงยอดจำนวนเงินของสินทรัพย์ ไม่ตรงกับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น x
O คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินแค่บางรายการไม่คำนวณให้ครบทั้งหมด x
O งบการเงินมีรายการทรัพย์สินแต่งบกำไรขาดทุนไม่มีค่าเสื่อมราคา x x
O มีการจ่ายเงินปันผลแต่ไม่มีการกันสำรองตามกฎหมายไว้ x
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี
O การแสดงรายการในงบการเงินไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
O งบการเงินไม่แสดงรายการต้นทุนขาย / บริการ x x
O สินทรัพย์ที่แสดงในงบไม่มีรายการสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ x x
O รายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่ตรงกับในงบการเงิน x x
O ไม่ปรากฎรายการหมายเหตุประกอบงบการเงิน x x
O เปิดเผยข้อมูลทั่วไปผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือไม่สัมพันธ์กัน
          - งบดุลไม่มีบัญชีธนาคารแต่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารใน
            งบกำไรขาดทุน x x
          - งบดุลไม่มีสินค้าคงเหลือแต่งบกำไรขาดทุนมี หรือแสดงรายการ
            ไม่ตรงกัน x x
          - งบดุลมีรายการดอกเบี้ยจ่ายแต่ไม่มีรายการเป็นหนี้ x x
          - งบดุลไม่มีสินทรัพย์ถาวรแต่งบกำไรขาดทุนมีค่าเสื่อมราคา x x
O ไม่มีการสรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ เปิดเผยนโยบายบัญชีไม่เหมาะสม
    หรือไม่ครบถ้วน x x
O ไม่เปิดเผยรายละเอียดทรัพย์สินถาวร หรือนโยบายการคิดค่าเสื่อม x x
O เปิดเผยนโยบายการบัญชีการตีราคาสินค้าคงเหลือไม่เหมาะกับ
   ประเภทสินค้าคงเหลือ x x
O การแสดงรายการในงบดุลไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กัน
          - งบดุลแสดงรายการทุนจดทะเบียนไม่ตรงกับหลักฐานการจดทะเบียน x
          - แสดงยอดในงบการเงินไม่ตรงกับยอดคงเหลือในแยกประเภท x
          - แสดงสินทรัพย์ไม่เท่ากับหนี้สินและทุน x
          - งบกำไรขาดทุนแสดงรายการกำไรสะสมไม่สอดคล้องกับในงบดุล x
O ไม่เปิดเผยรายการที่สำคัญ เช่น ภาระผูกพัน ข้อมูลทางการเงิน และ
    การดำเนินงานต่อเนื่อง x x
O ในงบการเงินปีก่อนที่นำมาเปรียบเทียบปีนี้ไม่ตรงกับที่เคยยื่นไว้
   โดยไม่ได้เปิดเผยผลแตกต่าง x
ข้อบกพร่องอื่นๆ
O ไม่ลงบัญชีในเวลาที่กำหนด (ปกติ 15 วันนับจากวันที่เกิดรายการ) x
O ไม่ให้ความร่วมมือในการส่งมอบเอกสารตามกำหนดเวลา x
O ไม่ส่งมอบเอกสารขอเลื่อนการส่งหลายครั้ง ทยอยส่งมอบ x
O ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ถูกตรวจสอบ เสียภาษีของผู้สอบบัญชีเอง
   ไม่ถูกต้อง x
O ผู้ทำบัญชีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการบัญชี x
O บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และบัญชีสินค้า ที่จัดทำไม่มีข้อความ
   ตามกฎหมายกำหนด x
O ลงบัญชีภาษาต่างประเทศโดยไม่มีภาษาไทยกำกับ x

          ผู้ประกอบการควร ศึกษาจากประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เพื่อที่จะดูว่าการทำบัญชีของกิจการตนเองเป็นอย่างไรและทำการปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสม ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งกิจการคุณอาจจะใหญ่จนต้องทำบัญชีเองและเมื่อถึงวัน นั้นคุณอาจต้องจ่ายครั้งใหญ่กับการปรับระบบการทำบัญชีของคุณใหม่ โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือมีปัญหาแค่ไหนเพราะการสะสมปัญหามา นาน ลองคิดดูว่าจะเิ่ริ่มวันนี้หรือจะให้มีปัญหาในวันหน้า

          แต่ถ้าจะทำแบบยิ่งทำยิ่งเล็ก หรือทำเพื่อเลิก ........ ก็โกยละโยม 

สำนักงานบัญชีใน ฝัน(ร้าย)1

สำนักงานบัญชีใน ฝัน(ร้าย)2

สำนักงานบัญชีใน ฝัน(ร้าย)3

สำนักงานบัญชีใน ฝัน(ร้าย)4

สำนักงานบัญชีใน ฝัน(ร้าย)5


Tags : สำนักงานบัญชีในฝัน สำนักงานสอบบัญชี สำนักงานบัญชี ทุจริต ทำบัญชี ที่ปรึกษา สอบบัญชี การจัดการ เศรษฐกิจการลงทุน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view