http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

บริการทำบัญชี

สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.

รายการให้บริการ *

จัดทำบัญชีและรายงานตามกฎหมาย

 • สมุดรายวันซื้อ
 • สมุดรายวันขาย
 • สมุดรายวันทั่วไป
 • สมุดเงินสดรับ-จ่าย
 • บัญชีแยกประเภท
 • ทะเบียนทรัพย์สินและรายละเอียดการคำนวนค่าเสื่อมราคา
 • ลงนามผู้ทำบัญชี
 • งบวิเคราะห์กำไรขาดทุน / งบการเงินขั้นต้นก่อนปรับปรุง (รายปี / ครึ่งปี / ไตรมาส / ทุกเดือน)

จัดทำ/ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษี

 • ภ.ง.ด. 3 , 53    ทุกวันทึ่ 7
 • ภ.พ.30 , ภ.ธ.40    ทุกวันที่ 15
 • ภ.ง.ด. 51    ทุกครึ่งปี
 • ภ.ง.ด. 50 (กรมสรรพากร) , ส.บช.3 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)    ทุกสิ้นปี
 • บัญชีพิเศษการหักภาษีเงินได้/ภาษีการค้า
 • รายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย

จัดทำ/ตรวจสอบแบบแสดงรายการด้านบุคคล

 • เอกสารนำส่งเงินประกันสังคมรายเดือน , ภ.ง.ด. 1    ทุกวันที่  7
 • ภ.ง.ด. 1 ก    ทุกปี (ก.พ.)
 • จัดทำเงินเดือนรายเดือนผ่านระบบเงินเดือน
 • จัดทำแบบแสดงรายการเสียภาษีบุคคลธรรมดา    

จัดทำตรวจสอบบัญชีสินค้าคงคลัง

 • สต๊อกการ์ด / บัญชีคุมสินค้า
 • การ์ดคำนวนต้นทุนสินค้านำเข้า / ต้นทุนสินค้ารายการที่สำคัญ

บริการเพิ่มเติม อื่นๆ

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารระบบงานทางบัญชีและภาษีอากร
 • พบเจ้าหน้าที่สรรพากรตามหมายเรียก
 • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบริษัท / คัดหนังสือรับรอง    ปีละ ๑ครั้ง
 • งบการเงินเพื่อการบริหาร
 • ทะเบียนหุ้น , ใบหุ้น    ปีละ ๑ครั้ง

* หมายเหตุ

 • ราคา ค่าบริการเริ่มต้น ที่ 2,500 บาทต่อเดือน สำหรับบริษัทที่มีรายการเคลื่อนไหว (หากเป็นบริษัทที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวจะใช้วิธีการประเมินค่าบริการเหมา รายปี)
 • รายการให้บริการเป็นรายการที่สำนักงานมีให้ ส่วนรายการงานบริการจะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งหากต้องการมากค่าบริการจะสูงตามไปด้วย
 • ราคา นี้เป็นราคาค่าบริการจัดทำบัญชีรายเดือน จะไม่มีการคิดค่าบริการเหมือนทั่วไปเพิ่มเติมอีก ( เช่น ค่าปิดบัญชีครึ่งปี , ค่าปิดบัญชีปลายปี , ค่าจัดทำงบการเงินให้กับผู้สอบบัญชี , ค่ากรอกแบบภาษี , ค่าจัดทำภาษีณ.ที่จ่าย , ค่าจัดพิมพ์สมุดบัญชี , ค่าเอกสารแบบฟอร์ม ค่าลงนามผู้ทำบัญชี ฯลฯ ซึ่งหากรวมและเฉลี่ยต่อเดือนจะไม่ต่ำกว่า 3-4 พันบาท)
 • สำนักงานจะจัดเก็บและส่งแฟ้มเอกสารที่ลูกค้าส่งให้ พร้อมจัดพิมพ์สมุดบัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมายกำหนดทั้งหมดให้ลูกค้าภายใน 2 เดือน นับจากวันนำส่งงบการเงินและแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีนั้น  เพื่อลูกค้าแน่ใจได้ว่าสำนักงานได้จัดทำบัญชี ให้โดยครบถ้วนและจัดเก็บไว้ที่บริษัทลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด
 • ค่าสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน จะไม่รวมอยู่ในค่าบริการทำบัญชีนี้

ตรวจสอบบัญชีประจำปี / ตรวจสอบเฉพาะเรื่อง
บริการด้านบัญชี
จดทะเบียนธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี
วางระบบบัญชีและเอกสาร


Tags : บริการทำบัญชี ทำบัญชี บัญชีภาษีอากร วางระบบบัญชี สอบบัญชี ภาษีเงินได้

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

*

view