สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตรวจสอบบัญชี

ให้บริการโดยสำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี

งานบริการ

ตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี

  • ให้บริการด้านการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินตามกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.บัญชี ประจำปี รวมถึงความถูกต้องในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานงบการเงิน

บริการตรวจสอบเฉพาะเรื่อง/ ตรวจสอบภายใน

  • บริการตรวจสอบการปฎิบัติการและการบริหารตามระบบ
  • บริการตรวจสอบภายใตเกี่ยวกับระบบการทำงานและการควบคุมภายใน ซึ่งอาจจะส่งให้เห็นถึงการทุจริตที่เกิิดในองค์กร
  • บริการตรวจสอบภาษีอากรขั้นต้น การปฎิบัติตามประมวลรัษฎากร

ผู้สอบบัญชีปฎิบัิติงานเต็มเวลา

ผู้สอบบัญชีประจำ :  นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล (ดูประวัติ)
                              ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณวุฒิ                 :  บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี) - มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
                              ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                              บัญชีมหาบัณฑิต -
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบบัญชีประจำปี / ตรวจสอบเฉพาะเรื่อง
บริการด้านบัญชี
จดทะเบียนธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี
วางระบบบัญชีและเอกสาร


Tags : นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล สำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี บัญชี ทุจริต ทำบัญชี ที่ปรึกษาภาษี สอบบัญชี

view