สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ระบบบัญชีและเอกสาร

ให้บริการ วางระบบบัญชี ทั้งที่เป็น Manual และ Computer แนะนำการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงบประมาณและความจำเป็นในการใช้งาน รวมถึงการติดตามผลการทำงานของระบบที่วางให้ลูกค้าและการปรับปรุง

ขั้นตอนงานที่ให้บริการ

  • สอบถามความต้องการของลูกค้าและปัญหาที่เกิดขึ้นจาำกระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
  • ตรวจสอบการทำงานและระบบงานบัญชีเดิมรวมถึงการรวบรวมเอกสารต่างๆที่ใช้งาน
  • จัดทำ Flowchart วิเคราะห์การทำงานของระบบบัญชีและการควบคุมภายในเดิม
  • จัดทำแผนที่ภาษีอากร เพื่อวิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ที่เกี่ยวกับภาษีของบริษัท
  • วางระบบบัญชีและการควบคุมภายในพร้อมการวางแผนภาษีใหม่ให้สอดคล้องกัน
  • จัดทำร่าง Flowchart เอกสารและการทำงานใหม่ และนำเสนอลูกค้า
  • ทดลองปฎิบัติงานตามระบบ ปรับปรุงระบบที่ทำใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานของบริษัท
  • จัดทำคู่มือเอกสารการทำงานฉบับจริงเพื่อใช้เป็นการอ้างอิงการทำงานใหม่

ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่เริ่มจะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน


ตรวจสอบบัญชีประจำปี / ตรวจสอบเฉพาะเรื่อง
บริการด้านบัญชี
จดทะเบียนธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี
วางระบบบัญชีและเอกสาร


view