สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

จดทะเบียนนิติบุคคล

          บริการด้านการจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนตั้งใหม่ การจดเปลี่ยนกรรมการหรือหุ้นส่วนการเปลี่ยนวัตถุที่ประสงค์ บริคณห์สนธิ รวมถึงการขอหนังสือรับรองบริษัท ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ

          การบริการด้านธุรกิจด้านทะเบียนบริษัท ได้ทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ครบถ้วน จากเดิมที่เคยส่งให้สำนักงานทนายความที่ร่วมมือด้านการให้บริการเป็นผู้ดำเนินการซึ่งมักมีปัญหาไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเนื่องๆ หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ยอมให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงนามพยานในการจดทะเบียนได้เราจึงเปิดให้บริการกับลูกค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าเรามากกว่า ทั้งด้านค่าบริการและความแน่นอนที่จะไม่ทำให้ผลของการจดทะเบียนไม่กระทบกับการจัดทำบัญชีในอนาคต เนื่องจากทนายความมักไม่เข้าใจด้านการจัดทำับัญชีจึงทำให้การจดทะเบียนที่เกิดขึ้นมักมีปัญหากับ การจัดทำบัญชีในอนาคต แต่หากให้ผู้สอบบัญชีลงนามพยานมักจะได้รับการตรวจสอบขั้นต้นก่อนว่าไม่มีปัญหาที่จะเกี่ยวพันกับด้านการจัดทำบัญชี
          

อัตราค่าบริการของสำนักงาน

                                                

ค่าจดทะเบียนบริษัทใหม่ที่ไม่ใช่ลูกค้าเดิมหรือที่จะเป็นลูกค้าใหม่
ค่าจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ / หุ้นส่วน /วัตถุประสงค์    
ขอหนังสือรับรอง / คัดสำเนาเอกสาร       
จดทะเบียนเลิกกิจการ / อื่นๆ  
6,000 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายจริง
4,000 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายจริง
1,000 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายจริง
โทรสอบถาม


หมายเหตุ    เนื่องจากบริการนี้เป็นบริการที่เราทำเพื่อลูกค้า ดังนั้นค่าบริการข้างต้น

  1. สำหรับลูกค้าเดิมของเครือข่ายจะลดค่าบริการลง 50 %
  2. สำหรับลูกค้าใหม่ที่จดทะเบียนธุรกิจใหม่ที่เครื่อข่ายจัดทำบัญชีให้ ค่าบริการที่คิดทั้งหมดจะนำไปหักจากค่าบริการจัดทำบัญชีรายเดือนจนกว่าจะหมด
  3. สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการบางระดับ การให้บริการ ฟรี รายปีจะยังคงเป็นไปตามเงื่่อนไขที่ตกลงตามหนังสือเสนอบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี / ตรวจสอบเฉพาะเรื่อง
บริการด้านบัญชี
จดทะเบียนธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี
วางระบบบัญชีและเอกสาร

view