สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กรมสรรพากรผ่อนปรนใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

(อ่าน 3579/ ตอบ 0)

เว็บมาสเตอร์

เลขที่ข่าว ปชส. 32/2556
วันที่แถลงข่าว 1 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่อง กรมสรรพากรผ่อนปรนใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
...................................................................................................................................................................................


ตามที่กรมสรรพากรได้กำหนดให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก และขยายเวลาให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก จนถึงวันที่ 31 มกราคม
2556 นั้นเนื่องจากมีผู้ประกอบการจดทะเบียนจำนวนมากแจ้งว่า มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก เหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ สามารถแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรพร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข
หรือประทับตรายางเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ถูกต้องได้ โดยขยายเวลาจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
แต่ไม่รวมถึงการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้มีหน้าที่
หักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีสำหรับผู้เสียภาษีที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ RD Call Center โทร.1161
หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th. หรือประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ฯ (ฉบับที่ 5)


Lock Reply
view