สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายันมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพียงพอที่จะเซ็นงบการเงินให้ธุรกิจกว่า 4 แสนราย

(อ่าน 2851/ ตอบ 5)

108acc (Member)

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

      กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันมีผู้สอบบัญชีเซ็นงบการเงินเพียงพอกับ จำนวนธุรกิจที่มีอยู่กว่า 4 แสนราย เพราะปัจจุบันก็เซ็นกันไม่ถึงที่กำหนดอยู่แล้ว
       
       น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ยืนยันว่า ธุรกิจไม่น่าจะมีปัญหาในทางปฏิบัติที่มีผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอกับจำนวน นิติบุคคล เพราะในปัจจุบันมีนิติบุคคลทั่วประเทศกว่า 5 แสนราย และเป็นห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กประมาณ 1 แสนราย ซึ่งกรมฯ ได้ยกเลิกไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่า ใช้จ่าย ส่วนนิติบุคคลอีกกว่า 4 แสนรายต้องมีผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน ซึ่งปัจจุบันมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอยู่ 8 พันราย และจากสถิติที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ลงรายมือชื่อรับรองงบการเงินไม่ เกิน 50 รายธุรกิจ และมีเพียง 350 รายที่ลงลายมือชื่อเกิน 200 รายธุรกิจ คิดเป็น 6.5% ของผู้สอบบัญชีทั้งหมด
       
       “การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีเป็นสิ่งที่จำเป็นในวงการวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและยกระดับคุณภาพของงบการเงินของ นิติบุคคล และตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กำหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีภารกิจตามหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 และเพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป รวมทั้งป้องกันผู้สอบบัญชีที่จะทำงานโดยไม่ทำการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ บัญชี”
       
       สำหรับอัตราค่าสมาชิกยังคงเท่าเดิม คือ 500 บาท และปรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีจากเดิมอัตรา 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท เฉพาะผู้ที่เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งมีจำนวนเพียง 8,000 ราย จากสมาชิกทั้งหมดประมาณ 50,000 ราย โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว สภาฯ นำไปกำกับดูแลวิชาชีพบัญชีให้เป็นตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด
       
       ก่อนหน้านี้มีธุรกิจได้ร้องเรียนไปยังกระทรวงพาณิชย์ว่า ไม่สามารถหานักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมาเซ็นงบการเงินได้ เพราะไม่สามารถค้นหารายชื่อจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ หลังจากที่กรมฯ ได้ส่งมอบงานไปให้สภาวิชาชีพบัญชีดูแล โดยในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีไม่มีการเผยแพร่รายชื่อผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้ไม่สามารถติดต่อหาผู้ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีได้ จะติดต่อได้ก็แต่สำนักงานบัญชีใหญ่ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก


Link: คลิ๊กที่นี่

Lock Reply
view